Tauler d'actualitat

S'amplia de termini de justificació 15 dies naturals des que s'haja produït la notificació de la concessió de la subvenció.

S'amplia de termini de justificació 15 dies naturals des que s'haja produït la notificació de la concessió de la subvenció.

S'amplia l'import total de les subvencions que es concedisquen i es faran efectives amb càrrec a l'aplicació 621.34100.48200 del Pressupost de Despeses de la Diputació de 2017 i al crèdit aprovat a tal fi per la Corporació.

El nou termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al 18 de desembre de 2017.

S'amplia l'import total de les subvencions que es concedisquen i es faran efectives amb càrrec a l'aplicació 621.34100.48200 del Pressupost de Despeses de la Diputació del 2017 i al crèdit aprovat a tal fi per la corporació.

El nou termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al 18 de desembre de 2017.

Podran ser beneficiaris d'aquest Pla tots els municipis de més de 50.000 habitants de la província de València.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Programa d'ajudes de foment de l'ocupació dirigit als municipis i els seus organismes autònoms dependents que, al seu torn, instrumenten programes de contractació per a l'execució d'obres o servicis d'interès general o social.

El termini de presentació de sol·licituds per a la seua adhesió al Pla serà fins al 19 de Desembre del 2017.