Convenis amb els Col·legis Professionals 2017

Convenis amb els Col·legis Professionals 2017

En relació amb l'assistència tècnica que a través dels Convenis de Col·laboració amb els Col·legis Professionals, es presta a les Entitats Locals de la Província, he de significar-li el següent:

 

1º. Per a l'any que ve 2017, els Convenis a què pot acollir-se són els següents:

 

Arquitecte

Aparellador/Arquitecte Tècnic

Enginyer De Camins, Canals i Ports

Enginyer Tècnic D'Obres Publiques

Enginyer Industrial

Enginyer Tècnic Industrial i Enginyer de Grau

Enginyer Agrònom

Enginyer Tècnic Agrícola

Enginyer Forestal

Enginyer Tècnic Forestal

Enginyer Geomàtica i Enginyer Tècnic en Topografia

Graduats Socials

Enginyer Telecomunicacions

Ambientólogos

Arqueòlegs

Biòlegs

 

2º. L'Entitat Local que presidix podrà sol·licitar la inclusió com a màxim en tres convenis del seu interés.

 

3º. La inclusió dels Ajuntaments de la Província en els distints Convenis, tenint en compte les possibilitats pressupostàries de la Diputació, s'efectuarà exclusivament atenent a criteris de població (inferior a 5001 habitants).

La inclusió de les Mancomunitats i Consorcis de la Província en els distints Convenis, s'efectuarà atenent exclusivament a la seua capacitat econòmica, no podent excedir de 2.500.000 euros els recursos ordinaris pressupostats de l'exercici de 2016

 

4º - En cas de triar arquitecte, arquitecte tècnic i enginyer tècnic industrial i enginyer de grau, si opten per duplicar les hores establides per a cada grup de població, hauran d'indicar-ho en el full de sol·licitud.

 

5º Així mateix s'adjunta els següents models per al seu compliment:

a)    Declaració responsable (adjuntar junt amb el full de sol·licitud)

b)    Certificat de contractació (remetre quan es realitze la contractació)

c)    Certificat del desenrotllament dels treballs encomanats (remetre prèvia a l'ordenació de pagaments semestrals, primer semestre fins al 20 de maig i segon semestre fins al 20 de novembre.

 

6º. Que les sol·licituds hauran de tindre entrada en el Registre General d'esta Diputació abans del 31 de Gener de 2017

 

València, 28 de  desembre 2016

 

LA DIPUTADA DELEGADA D’ASSESSORAMENT MUNICIPAL

ASSISTÈNCIA, DEFENSA EN JUDICI I PLANS D’OCUPACIÓ

 

 

CONXA GARCIA FERRER

 

 

DOCUMENTACIÓ:

Imatge tornar enrere