FACe

Què és la factura electrònica

La Llei de Mesures d'Impuls de la Societat de la Informació defineix la factura electrònica com «un document electrònic que compleix amb els requisits legalment i reglamentàriament exigibles a les factures i que, a més, garanteix l'autenticitat de l'origen i la integritat del contingut, cosa que permet atribuir la factura al seu obligat tributari emissor».

D'aquesta definició estesa en tot el mercat, es transmeten tres condicionants per a la realització d'una factura electrònica:

 • Es necessita un format electrònic de factura.
 • És necessària una transmissió telemàtica (ha de partir d'un ordinador i ser arreplegada per un altre ordinador) .
 • Aquest format electrònic i la transmissió telemàtica han de garantir la seua integritat i autenticitat a través d'una firma electrònica reconeguda.

Per tant, la facturació electrònica és un equivalent funcional de la factura en paper i consisteix en la transmissió de les factures o documents anàlegs entre emissor i receptor per mitjans electrònics (fitxers informàtics) i telemàtics (d'un ordinador a un altre), firmats digitalment amb certificats reconeguts.

Finalment, perquè una factura electrònica tinga la mateixa validesa legal que una factura en paper, ha d'existir consentiment exprés

entre emissor i receptor.

Beneficis derivats de la implantació i l'ús de la factura electrònica:

Econòmics

 • Menys costos associats a la tramitació.
 • Eliminació de despeses d'ensobrat i entrega.
 • Eliminació de despeses de franqueig.

Organitzatius

 • Absència d'errors formals.
 • Absència de pèrdues de factures.
 • Format únic de factures en electrònic i en paper.
 • Eliminació d'espai d'emmagatzemament de documents històrics

Socials

 • Millora de la competitivitat empresarial.
 • Beneficis ecològics: milers de quilos de paper estalviats.

Després de la integració en els sistemes

 • Tramitació més àgil, eficient i ràpida.
 • Eliminació de costos d'arxiu.
 • Informació de les factures en temps real.
 • Seguretat en el procés.
 • Millora dels temps de gestió. Agilitat en la presa de decisions.

 

Que és FACE

La Llei11/2007, de 22 de juny de 2007, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics constitueix un pas important en la política d’implantació i desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació amb el fi de modernitzar l’administració pública.

 

La CMAE (Comissió Ministerial d’Administració Electrònica, del Ministeri d’Economia i Hisenda) s’ha ocupat d'un nombre important de qüestions instrumentals relatives al desenvolupament de l’administració electrònica, tant de caràcter estrictament tècnic com de caràcter cultural. Entre les primeres, podem al·ludir a l’organització i la regulació dels registres electrònics departamentals, els projectes en matèria de contractació i facturació electrònica, l’organització i l'impuls de les intranets departamentals, la implantació i validació de la firma electrònica i l'organització de les PKI, convencions sobre formats d’arxius, etc.

 

La publicació del 20 de desembre de 2001 de la Directiva 2001/115/CE del Consell, per la qual es modifica la directiva 77/388/CEE amb l’objectiu de simplificar, modernitzar o harmonitzar les condicions imposades a la facturació en relació amb l’impost sobre el valor afegit implica un salt qualitatiu en facturació electrònica, ja que estableix el marc jurídic de la facturació electrònica com el mitjà de desenvolupament del comerç electrònic.

 

Com s’indica en el Decret de Presidència 02882 de data 08/04/2015, s’aprova l’adhesió al punt general de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat FACE.

 

Per a facturar a través de FACE hauran d’indicar els còdis corresponents a l’òrgan gestor, l'oficina comptable i la unitat tramitadora que hi corresponga, entre els indicats en la llista següent d’unitats del DIR3:

 

Òrgan gestor

Òrgan gestor

L02000046

DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

 

Oficina comptable

Oficina comptable

LA0003466

INTERVENCIÓ GENERAL

 

La unitat tramitadora correspon a cada un dels departaments destinataris que gestionen les factures en l'entitat:

Unitat tramitadora

LA0003471

ALFONS EL MAGNÀNIM

LA0003472

ARXIU GENERAL

LA0003474

ASSESSORIA JURÍDICA

LA0003478

ASSESSORIA JURÍDICA, TÈCNICA I ECONÒMICA A AJUNTAMENTS

LA0003480

ASSISTÈNCIA I RECURSOS CULTURALS

LA0003481

BENESTAR SOCIAL

LA0003482

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA

LA0003484

CENTRAL DE COMPRES

LA0008312 CENTRE OCUPACIONAL

LA0003485

CENTRE DE RECURSOS I EDUCACIÓ CONTÍNUA

LA0003486

COMUNICACIONS I RELACIONS EXTERIORS

LA0003487

CONTRACTACIÓ I SUBMINISTRAMENTS

LA0003488

COOPERACIÓ MUNICIPAL

LA0003490

CULTURA

LA0003491

EDUCACIÓ PERMANENT D’ADULTS

LA0003492

ESCOLA DE CAPATASSOS AGRÍCOLES DE CATARROJA

LA0003493

ESCOLA DE VITICULTURA I ENOLOGIA DE REQUENA

LA0003494

FORMACIÓ PROFESSIONAL ADAPTADA

LA0003495

FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL

LA0003496

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

LA0003497

HOSPITAL PSIQUIÀTRIC DE BÉTERA

LA0008311 IGUALTAT

LA0003498

IMPREMTA PROVINCIAL

LA0003499

INFORMÀTICA

LA0003466

INTERVENCIÓ GENERAL

LA0003500

INSTITUT VALENCIÀ D’AUDIOFONOLOGIA

LA0008304 JOVENTUT I ESPORTS

LA0003501

MEDI AMBIENT

LA0007972 MEMÒRIA HISTÒRICA

LA0003502

MUSEU VALENCIÀ DE LA IL·LUSTRACIÓ

LA0003506

PARC MÒBIL

LA0003503

PATRIMONI

LA0003504

PERSONAL

LA0003507

PLAÇA DE BOUS

LA0003509

PRESIDÈNCIA

LA0003505

PRODUCCIÓ I GESTIÓ CULTURAL

LA0003510

PROJECTES ESPECÍFICS I TÈCNICS

LA0007973 PROJECTES TÈCNICS DE PATRIMONI
LA0006596

RESTAURACIÓ DE BENS CULTURALS

LA0007971 TRANSPARÈNCIA

LA0003511

XARXA DE CARRETERES PROVINCIALS

LA0003513

XARXA DE MUSEUS

LA0006142

TEATRE ESCALANTE

LA0003514

TRESORERIA

 

L'accés a la plataforma FACE es realitzarà mitjançant el següent enllaç.

Imatge tornar enrere