Convocatòries - Bases subvencions

2 0 1 9

SUBVENCIONS

 

AJUDES A PILOTS D’AUTOMOBILISME DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
 

Accès a la CONVOCATÒRIA

Publicat l'extracte de la convoatòria en el Butlletí Oficial de la Provincia de València nº 150 de 06/08/2019

Presentació de sol·licituds des del 07/08/2019 al 26/08/2019 a través de la seu electrónica.

 
Documentació a presentar:
 
a). DNI del firmant de la sol·licitud i, si es tractara d’un menor d’edat, a més, el del seu tutor legal.
b). Llibre de família o certificat d’empadronament.
c). Projecte esportiu acompanyat del corresponent contracte del seu acord firmat amb l’equip, clàusules i aportació del pilot a l’equip i d’un pressupost detallat.
d). Palmarés esportiu segellat per la FACV, RFEA o Fórmula de campions per a les seues categories.
e). En el cas que el pilot siga menor d’edat, autorització per a participar en competicions, emplenada i firmada pel tutor legal, i compulsada davant de notari.
f). En el cas que el pilot siga menor de 16 anys, les qualificacions escolars de l’última avaluació o, si és el cas, un certificat del seu tutor escolar en què s’acredite que progressa adequadament en els seus estudis.
h). Declaració responsable, segellada per la FACV, acreditativa de no tindre pendent cap sanció esportiva.
i). Declaració responsable acreditativa de no trobar-se incurs en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei General de Subvencions.
j). Fitxa de tercers, d’acord amb el model disponible (polse en l'enllaç).
k). Butlletí de preinscripció Fórmula de Campions “ENTRENA Y COMPITE 2019”
 

 

 ENLLAÇ PER A PUJAR DOCUMENTS REQUERITS.

Ruta: www.dival.es seu electrònica ciutadans i ajuntaments carpeta ciutadana expedients esmenar

 

ATENCIÓ: Publicada la resolució de la convocatòria en el BOP nº 247 de 26/12/2019
- Termini de justificació fins el 31/01/2020 (BOP nº 243 de 19/12/2019)
 
Ruta d'accés: ⇒www.dival.es ⇒seu electrònica ciutadans i ajuntaments carpeta ciutadana expedients justificaciò
 
Models justificació:
Declaració responsable
Compte justificatiu

_________________________________________________________________________________________________________________________

► AJUDES A PILOTS DE MOTOCICLISME DE VELOCITAT

 

Accès a la CONVOCATÒRIA

Publicat l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província nº 126 de 03/07/2019

Presentació de sol·licituds des del  04/07/2019 fins al dia 23/07/2019 a través de la seu electrònica.

 

Documentació a presentar:

a) DNI del firmant de la sol·licitud i, si es tractara d'un menor d'edat, a més, el del seu tutor legal.

b) Llibre de família o certificat d'empadronament.

c) Projecte esportiu acompanyat del corresponent contracte del seu acord firmat amb l'equip, clàusules i aportació del pilot a l'equip i d'un pressupost detallat, indicant ingressos i despeses per conceptes.

d) Palmarés esportiu segellat per la FMCV, RFME, o Bressol de Campions per a les seues categories.

e) En el cas que el pilot siga menor d'edat, autorització per a participar en competicions, omplida i firmada pel tutor legal i compulsada davant de notari.

f) En el cas que el pilot siga menor de 16 anys, les qualificacions escolars de l'última avaluació o, si és el cas, un certificat del seu tutor escolar en què s'acredite que progressa adequadament en els seus estudis.

g) Declaració responsable, segellada per la FMCV, acreditativa de no tindre pendent cap sanció esportiva.

h) Fitxa de tercers d'acord amb el model disponible.

 

Logo Esports

 

 ENLLAÇ PER A PUJAR DOCUMENTS REQUERITS.

Ruta: www.dival.es seu electrònica ciutadans i ajuntaments carpeta ciutadana expedients esmenar

 

ATENCIÓ: Publicada la resolució de la convocatòria en el BOP nº 247 de 26/12/2019
- Termini de justificació fins el 31/01/2020 (BOP nº 243 de 19/12/2019)
 
Ruta d'accés: ⇒www.dival.es ⇒seu electrònica ciutadans i ajuntaments carpeta ciutadana expedients justificaciò
 
Models justificació:
Declaració responsable
Compte justificatiu

_________________________________________________________________________________________________________________________

► CLUBS D'ELIT

 

CONVOCATÒRIA

Publicat l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província nº 84 de 03/05/2019

Presentació de sol·licituds des del  04/05/2019 fins al dia 28/05/2019 a través de la seu electrònica

- Logo Esports

Documentació a presentar. 

ENLLAÇ PER A PUJAR DOCUMENTS REQUERITS.

Ruta: www.dival.es seu electrònica ciutadans i ajuntaments carpeta ciutadana expedients esmenar

 

ATENCIÓ: Publicada la resolució de la convocatòria en el BOP nº 230 de 29/11/2019

- Termini de justificació fins el 20/12/2019 (BOP nº 197 de 14/10/2019

 

Ruta d'accés: ⇒www.dival.es ⇒sede electrónica ⇒ciudadanos y ayuntamientos ⇒carpeta ciudadana - carpeta ciudadana ⇒expedientes ⇒justificación ENLLAÇ

 

Models justificació:

Declaració responsable

Compte justificatiu

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

► ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ESPECIALS

 

CONVOCATÒRIA

Publicat l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província nº 84 de 03/05/2019

Presentació de sol·licituds des del 04/05/2019 fins al dia 28/05/2019 a través de la seu electrònica

- Logo esports

Documentació a presentar

 ENLLAÇ PER A PUJAR DOCUMENTS REQUERITS.

Ruta: www.dival.es seu electrònica ciutadans i ajuntaments carpeta ciutadana expedients esmenar

 

ATENCIÓPublicada la resolució de la convocatòria en el BOP nº 230 de 29/11/2019

- Termini de justificació fins el 20/12/2019 (BOP nº 197 de 14/10/2019)

 

Ruta d'accés: ⇒www.dival.es ⇒sede electrónica ⇒ciudadanos y ayuntamientos ⇒carpeta ciudadana - carpeta ciudadana ⇒expedientes ⇒justificación ENLLAÇ

 

Models justificació:

Declaració responsable

Compte justificatiu

 

===============================================================================================

2018

 

1) SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

 

2) SUBVENCIONS:

 

- Clubs d'elit

 

CONVOCATÒRIA

Publicada la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província el 16/04/2018

Presentació de sol·licituds des del 17/04/2018 fins al dia 11/05/2018 a través de la seu electrònica

 

 

 

NOVETAT: Publicada la resolució de la convocatòria en BOP núm. 3 de 04/01/2019

Documentació a presentar

 Ampliat el termini de justificació fins el 15/12/2018. Publicat en BOP núm. 219 de 14/11/2018

 Ampliat el termini de justificació fins el 31/01/2019. Publicat en BOP núm. 240 de 14/12/2018

 

 

- Esdeveniments esportius especials

CONVOCATÒRIA

Publicada la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província el 16/04/2018

Presentació de sol·licituds des del 17/04/2018 fins al dia 11/05/2018 a través de la seu electrònica

 

Publicada la concessió d'ajudes BOP núm. 250 de 31/12/2018

Documentació a presentar

Ampliat el termini de justificació fins el 15/12/2018. Publicat en BOP núm. 219 de 14/11/2018

Ampliat el termini de justificació fins el 31/01/2019. Publicat en BOP núm. 240 de 14/12/2018

 

NOVETAT: Aprovació de la justificació de les subvencions corresponents a la convocatòria destinada a clubs, entitats esportives i federacions per a la realització d’esdeveniments esportius especials, extraordinaris

o anuals l’any 2018.  BOP núm. 222 de 19/11/2019
Imatge tornar enrere