Pla d'Ocupació 2018

Convocatòria dirigida a tots els municipis menors de 100.000 habitants i les entitats locals menors, de la província de València.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 7 fins al 18 de maig de 2018. 

L`objecte de la mateixa és promoure la contractació per part dels Ajuntaments i Entitats Locals Menors de la província de València i els seus organismes autònoms dependents, de persones desocupades, per a l`execució d`obres o servicis d`interés general o social.

Documentació a aportar ací

Extracte de la convocatòria en BOP divendres 04 de maig de 2018 (veure anunci)

El text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/396237)

Imatge tornar enrere