Subvencions per a Col·leccions Etnogràfiques Xarxa de Museus Etnològics Locals: ajuntaments i consorcis 2019

Termini de presentació de sol·licituds del 10 d'abril fins al 6 de maig de 2019.

BOP dimarts 09 d'abril de 2019 (veure anunci)

El text complet de l`extracte de la convocatòria pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http.\\www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Imatge tornar enrere