La Junta de Govern de data 25 de setembre ha acordat concedir l’esmentada subvenció, als beneficiaris i pels imports que es relacionen. (veure PDF), al mateix temps ha acordat l’ampliació de termini de justificació recollit a la convocatòria en l’apartat primer del punt catorzé amb el següent tenor literal: “Les entitats subvencionades hauran de presentar la justificació de la subvenció a través dels mitjans electrònics utilitzant per a açò la seu electrònica de la Diputació, en el termini de 45 dies naturals des que s'haja produït la notificació de la concessió de la subvenció a través de la publicació de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Termini de justificació fins al 15 de novembre.

 

Si en l'esmentada data no s'ha finalitzat completament l'activitat, es justificarà la part acabada. Per a justificar la part restant, les entitats disposaran d'un termini de 10 dies naturals addicionals als 45 establits en el paràgraf anterior, notificant-ho prèviament a la Diputació. No podran justificar-se en esta segona fase, pagaments anteriors a la primera justificació, que per qualsevol motiu no van ser justificats en termini.”

 

Termini de justificació amb 10 dies més fins al 26 de novembre.

 DescripcióMida
icono application/pdfTAULA ASSOCIACIONS BENEFICIÀRIES33.75 KB
Imatge tornar enrere