CAMPANYES DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ; PREVENCIÓ I CONTROL DE LEGIONEL·LOSI; I CONTROL DE VECTORS

  S’han aprovat les bases que regixen la concessió de subvencions a Ajuntaments i Entitats Locals d’àmbit territorial inferior al municipal (El Mareny, El Perelló, i La Barraca d'Aigües Vives) de la província de València per a la realització de les campanyes de:

- Desratització, desinsectació i desinfecció en edificis municipals i clavegueram.

- Prevenció i control de la legionel·losi.

- Control de vectors (mosques i mosquits).

PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENTITATS LOCALS. CONVENI DIPUTACIÓ DE VALENCIA-UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ADEIT

 Creades amb l’objectiu de promoure la realització de pràctiques formatives externes pels estudiants de la Universitat de València en Entitats Locals de la Província de València i en la pròpia Diputació.

PREMIS “ALFONS EL MAGNÀNIM 2013”

 -Entrega de Premis: Dimarts, 12 de Novembre de 2013 a les 19:30h en el Saló Alfons el Magnànim.

"RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA" XXXIV EDICIÓ: BASES ENTREGA GRATUÏTA INSTRUMENTS MUSICALS 2013-2014

 Aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de València , celebrada el dia 24 de gener de 2013, les Bases de la convocatòria per a l’entrega gratuïta d’instumentos musicals a les bandes de música i corals de la província de València  per al període 2013-2014 (RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA XXXIV Edició). Queden exposades al públic, als efectes de presentació, per part dels interessats, de possibles reclamacions i/o suggeriments, durant un termini de 30 dies naturals podent-se consultar les mateixes en el Servici de Cultura de la Corporació (Plaça de Manises, 4-3r pis), en hores d’oficina ( de 9 a 14 hores). En el bé entés que, transcorregut el dit termini sense presentar alguna reclamació, es consideraran definitivament aprovades.

PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL “SERVICI D’INFORMACIÓ AL PÚBLIC DELS MUSEUS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA”

 Publicat en el BOP núm. 26 del 31/01/2013 i aprovat per Decret de Presidència nº00246 de data 21 de gener de 2013, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir la contractació de servicis “d’INFORMACIÓ AL PÚBLIC DELS MUSEUS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA”, s’anuncia PROCEDIMENT OBERT corresponent.

PROCEDIMENT OBERT PER AL SUBMINISTRAMENT DE “TROFEUS ESPORTIUS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 2013”

 Aprovat per Decret de Presidència en data 6 de febrer de 2013 i publicat en BOP núm. 36 del 12 de febrer de 2013, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir la contractació del subministrament de “TROFEUS ESPORTIUS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 2013”, s’anuncia PROCEDIMENT OBERT corresponent.

OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:

  • Servici de Contractació i Subministraments. Plaça de Manises, 3, baix 46003 València.

  • Telèfon: 963157950, Fax: 963882529

  • Pàgina Web: https://www.contratacion.gva.es

El termini per a l’obtenció de documentació i informació així com per a la presentació d’ofertes finalitza a les 13,00 hores del setzé dia natural al de la publicació d’este anunci en BOP.

PROGRAMA PROVINCIAL D’ACTIVITATS PREVENTIVES 2013

Han sigut publicades en el BOP núm. 49 del 27 de febrer de 2013 les BASES REGULADORES PER A L’OBTENCIÓ D’ACTIVITATS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES PELS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA PER AL 2013,

Els municipis destinataris són aquells de la província de València amb població inferior a 20.000 habitants i que no estiguen agrupats en Mancomunitats per al sosteniment d’Unitats de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCs) o no realitzaren per si sols un Pla Municipal sobre Drogodependències.

BASES DE CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA PER A LA PROMOCIÓ I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS 2013

 La Diputació de València, a través del Servici d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), convoca la concessió d’ajudes als municipis de fins a 20.000 habitants de la província de València per a la realització d’activitats culturals durant la campanya 2013

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província.

-Bases i sol·licitud,

Imatge tornar enrere

Intranet