Indicadors de transparència de Transparència Internacional

Actualitat:

Instrucció del diputat delegat de l’Àrea d’Administració General i Transparència de 29 de març de 2018, sobre publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província

Instrucció núm. 1/2018 de la Secretaría General de la Diputació sobre entrada en vigor de la lley 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

Circular del Diputat Delegat de Contractació i Subministraments, Central de Serveis Innovadors i Sostenibles i Projectes Europeus, sobre novetats legislatives en matèria de contractació

Textos normatius sotmesos a períodes d'informació pública

 

D'acord amb la normativa vigent en matèria de transparència i bon govern, i en consonància amb l'entorn públic i social actual, la Diputació de València assumeix plenament que la transparència, l’accés a la informació pública, les normes de bon govern, la participació i la col·laboració amb i des de la societat, la innovació pública i social, i la millora de la qualitat democràtica han de ser els eixos fonamentals de tota acció pública.

 

En compliment d'aquest compromís, oferim el present Portal de Transparència, per a enfortir la democràcia i la consolidació dels drets de la ciutadania i afavorir l’accés a la informació pública.

 

 

Informació sobre la província de València i l'organització

de la Diputació Provincial de València

Informació economicofinancera i pressupostària

Funcionament de la Diputació Provincial

Contractes, convenis i subvencions