POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

La Diputació de València té com una de les seues prioritats garantir el dret fonamental a la protecció de les dades personals, tant de les persones usuàries que es relacionen amb la seua Administració com del personal empleat públic al seu servei.

En aquest sentit, la Diputació de València manifesta que el tractament de les dades de caràcter personal que puga resultar necessari per al desenvolupament de les seues competències a través del seu portal web, s’ajustarà escrupolosament al que disposa el Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament General de Protecció de Dades), la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a la normativa de desplegament o connexa que puga resultar d’aplicació en l’actualitat o en un futur.

En concret, totes les dades personals que puguen subministrar les persones interessades a través d’aquest portal no seran destinades a finalitats diferents de les expressades en el moment de la seua aportació, segons el supòsit específic de què es tracte, ni comunicades a tercers tret d’aquells supòsits legals en què puga procedir-se a l’esmentada comunicació o es dispose del consentiment exprés de la persona interessada. De la mateixa manera, aquest tractament s’efectuarà de manera confidencial. Així mateix, la Diputació de València podrà fer ús de les dades contingudes en els seus fitxers amb finalitats històriques, estadístiques o científiques.

El responsable dels tractaments a què són sotmeses les dades personals és la Diputació de València amb adreça a la plaça de Manises, núm. 4, CP 46003, València. L’adreça de contacte del Delegat de Protecció de Dades és la següent: pdp@dival.es

Les dades personals tractades en cada una de les finalitats indicades a la persona interessada es mantindran durant els terminis legalment previstos o durant el termini que un jutjat o tribunal les puga requerir, d’acord amb el termini de prescripció d’accions judicials.

Respecte als drets de les persones interessades, qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre l’existència d’un tractament de les seues dades, a accedir a les seues dades personals, sol·licitar-ne la rectificació de les que siguen inexactes o, si és el cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per als fins per als quals van ser arreplegades o la persona interessada en retire el consentiment atorgat.

En determinats supòsits la persona interessada podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades i, en aquest cas, només les conservarem d’acord amb la normativa vigent.

En el cas que siga aplicable, pot exercitar el seu dret a la portabilitat de les dades, que seran entregades en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica bé a vosté o bé a la nou responsable de tractament que designe.

La persona interessada té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals l’ha atorgat.

Per a exercitar els drets esmentats davant la Diputació Provincial de València s’ha de dirigir per mitjà de sol·licitud al Registre d’Entrada, l’adreça de la qual és carrer dels Serrans número 2, 46003 València. Per a aquest fi, i si la persona interessada ho desitja, pot fer ús del model de sol·licitud (punxeu per a descarregar) que es posa a la seua disposició o bé utilitzar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Així mateix, pot tramitar la dita sol·licitud a través de la seu electrònica de la Diputació si disposa dels certificats digitals oportuns (https://www.sede.dival.es).

Té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el supòsit que considere que no s’ha atés convenientment l’exercici dels seus drets. El termini màxim per a resoldre-ho és el d’un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud, el qual pot ser prorrogat per dos mesos més atés el nombre de sol·licituds rebudes o la complexitat d’aquestes.

Així mateix, en cas que es produïsca una violació de la seguretat de les dades personals que puga comportar un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques, la persona interessada rebrà la informació corresponent d’acord amb l’article 38 del Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament General de Protecció de Dades).

Igualment, la Diputació de València informa que ha desenvolupat una normativa interna, d’obligat compliment per a tot el personal empleat públic que tracte dades de caràcter personal, en la qual es descriuen els procediments i les pautes que han d’observar-se per al compliment de la normativa legal sobre protecció de dades de caràcter personal. I, especialment, normes d’informació i procediments per al tractament d’aquest tipus de dades i normes de seguretat (equips, instal·lacions, etc.) per a assegurar la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de la informació.

Per a qualsevol dubte sobre la política de privacitat expressada anteriorment, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades.

Imatge tornar enrere