Actualitat:

Ordres del dia del Ple i de la Junta de Govern del 28 de març de 2017

Anunci sobre el sorteig general per a establir l’orde d’actuació dels/les aspirants en totes les proves selectives d’esta corporació, corresponents a l’any 2017

Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València per a general coneixement

Exposició al públic de les Bases del Programa Pacte de les Alcaldíes pel Clima i l'Energia 2017

Aprovació definitiva del Pressupost de la Diputació de València per a l'exercici econòmic 2017

Textos normatius sotmesos a períodes d'informació pública

 

D'acord amb la normativa vigent en matèria de transparència i bon govern, i en consonància amb l'entorn públic i social actual, la Diputació de València assumeix plenament que la transparència, l’accés a la informació pública, les normes de bon govern, la participació i la col·laboració amb i des de la societat, la innovació pública i social, i la millora de la qualitat democràtica han de ser els eixos fonamentals de tota acció pública.

 

En compliment d'aquest compromís, oferim el present Portal de Transparència, per a enfortir la democràcia i la consolidació dels drets de la ciutadania i afavorir l’accés a la informació pública.

 

 

Informació sobre la província de València i l'organització

de la Diputació Provincial de València

Informació economicofinancera i pressupostària

Funcionament de la Diputació Provincial

Contractes, convenis i subvencions