Ací podeu consultar:

 

1. Pressupost Diputació de València

2. Empreses públiques amb participació de la Diputació de València

3. Compte general de la Diputació

4. Comptes de la Diputació provincial de València i les entitats que en depenen rendits davant el Tribunal de Comptes

5. Informe de fiscalització realitzat per la sindicatura de comptes de la Generalitat

6. Informació comptable i pressupostària

7.Transparència en els deutes de la Diputació

8. Despeses de caixa fixa desagregats per centres directius

9. Llista i quantia de les operacions amb els proveïdors de la Diputació

10. Estudis de cost/rendiment dels serveis públics prestats

 

1. EL PRESSUPOST DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I DEL SEU ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT DE TURISME VALÈNCIA, TERRA I MAR. ORDENANCES FISCALS DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL.

1.1 Pressupostos de la Diputació

1.2 No es presentaren al·legacions al Pressupost de 2017.

1.3 Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple i la Junta de Govern:

Modificació 1/02/016/2017

Modificació 1/01/003/2017

Modificació 1/01/002PT/17

Modificació 0/05/015/2017

Modificació 0/04/014/2017

Modificació 0/03/013/2017

Modificació 0/02/011/2017

Modificació 0/01/007/2017

Modificacions aprovades el 2016

Modificacions aprovades el 2015

Modificacions aprovades el 2014

Modificacions aprovades el 2013

1.4 Informes periòdics de l'execució dels pressupostos:

Tercer trimestre de 2016

Segon trimestre de 2016

Primer trimestre de 2016

Quart trimestre de 2015

Tercer trimestre de 2015

 

2. EMPRESES PÚBLIQUES AMB PARTICIPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA:

Impuls Econòmic Local, SA (Imelsa): Informació econòmica-pressupuestària

Empresa General Valenciana del Agua, SA (Egevasa): Programa d'actuació, inversions i finançament

Gestió Integral de Residus Sòlids, SA (Girsa): Programa d'actuació, inversions i finançament

 

3. COMPTE GENERAL DE LA DIPUTACIÓ, amb informació separada dels ens que en depenen. Any 2014

3.1 Compte anual de la Diputació:

Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes

Informe d'Intervenció

Balanç

Compte del resultat economicopatrimonial

Liquidació del pressupost

Memòria

3.2 Compte anual del Patronat de Turisme:

Balanç

Compte del resultat econòmic-patrimonial

Liquidació del pressupost

Memòria

3.3 Compte anual d'Impuls Econòmic i Local, SA:

Compte anual

Informe d'auditoria

 

4. COMPTES DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LES ENTITATS QUE EN DEPENEN RENDITS  DAVANT EL TRIBUNAL DE COMPTES

2015

2014

2013

2012

 

5. INFORME DE FISCALITZACIÓ REALITZAT PER LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA GENERALITAT

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat economicofinancera de la Diputació de València. Exercicis 2012 a 2014

Informe de fiscalització sobre el control intern de la Diputació de València. Exercici 2011.

 

6. INFORMACIÓ COMPTABLE I PRESSUPOSTÀRIA

 

6.1 Compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, la regla de despeses i el límit de deute tant en la formulació del Pressupost inicial com en la liquidació del Pressupost

6.2 Indicadors pressupostaris (incloent-hi ingressos fiscals i despesa fiscal per habitant, inversió per habitant, autonomia fiscal, superàvit per habitant).

6.3 Indicadors financers i patrimonials (incloent-hi endeutament per habitant).

6.4 Informe de morositat, segons Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol.

juliol-setembre de 2016

Abril - Juny de 2016

Gener - Març de 2016

Octubre - desembre de 2015

Juliol-setembre de 2015

Abril - Juny de 2015

Gener - Març de 2015

6.5 Informació mensual remesa al MINHAP en compliment de l' Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, sobre les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica d'Estabilitat (periodo mitjà de pagament a proveïdors):

Tercer trimestre 2016

Accedisca a l'històric de dades del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

6.6 Destinació del superàvit de la Diputació:

2014

2013

 

7. TRANSPARÈNCIA EN ELS DEUTES DE LA DIPUTACIÓ

7.1 Import i evolució

A més, accedisca a l'històric de dades del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

7.2 Deute de la Diputació amb entitats financeres, i terminis i característiques bàsiques

7.3 Indicadors pressupostaris del deute (endeutament per habitant i endeutament relatiu) 

 

8. DESPESES DE CAIXA FIXA DESAGREGATS PER CENTRES DIRECTIUS

Resum de l'any 2014. En format .xls; en format .csv

Per àrees, a data 31/12/2014:

Benestar Social: aplicacions pressupostàries de la bestreta i resum de la situació

Cultura: aplicacions: aplicacions pressupostàries de la bestreta i resum de la situació

Escola Taurina: aplicacions pressupostàries de la bestreta i resum de la situació

General: aplicacions pressupostàries de la bestreta i resum de la situació

Hospital Psiquiàtric: aplicacions pressupostàries de la bestreta i resum de la situació

Personal: aplicacions pressupostàries de la bestreta i resum de la situació

Protocol: aplicacions pressupostàries de la bestreta i resum de la situació

Turisme: aplicacions pressupostàries de la bestreta i resum de la situació

 

9. LLISTA I QUANTIA DE LES OPERACIONS AMB ELS PROVEÏDORS DE LA DIPUTACIÓ

 

10. ESTUDIS DE COST/ RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS PRESTATS

Serveis obligatoris

Gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs locals i d'altres ingressos de dret públic, i justificació de la sua modificació.

Publicació en el Butlletí Oficial de la Província

Tractament de residus urbans en planta de compostatge

Serveis no obligatoris

Teatre Escalante

Menjador i temps lliure del centre docent IVAF-Lluís Fortich

Transport escolar del centre docent IVAF-Lluís Fortich

Control analìtic de qualitat de les aigües de consum humà

Neteja de platges

Museus d'Etnologia, Prehistòria i MUVIM

Museu Taurí

Assistència a congressos, jornades, seminaris, cursos i taules redones organitzades pel SARC

Imatge tornar enrere