Ací pot consultar:

 

1. Agenda President i Diputats Provincials

2. Perfils Xarxes Socials

3. Sessions dels Òrgans de Govern

4. Actes Òrgans Col·legiats

5. Plans i programes

6. Memòria de gestió

7. Informes d'avaluació dels servicis

8. Funcionament dels Serveis Provincials

9. Cartes de Serveis

10. Activitats Externalitzades

11. Comandes de gestió

12. Enquestes

13. Campanyes de publicitat

14. Procediment de queixes i suggeriments

15. Drets d'accés

 

1. AGENDA ACTUAL DEL PRESIDENT I DELS DIPUTATS PROVINCIALS

 

RODRÍGUEZ GRAMAGE, JORGE PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

AMIGÓ LAGUARDA, MARIA JOSEP VICEPRESIDENTA 1a DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

GASPAR RAMOS, ANTONI FRANCESC VICEPRESIDENT 2n, DIPUTAT DE L'ÀREA D'HISENDA.

PÉREZ GARIJO, ROSA VICEPRESIDENTA 4ª, DIPUTADA DELEGADA D'INCLUSIÓ SOCIAL, TEATRES I MEMÒRIA HISTÒRICA.

JARAMILLO MARTÍNEZ, ROBERTO VICEPRESIDENT 6é, DIPUTAT DELEGAT DE TRANSPARÈNCIA.

BORT BONO, JOSEP VICENT VICEPRESIDENT 7é, DIPUTAT DE L'ÀREA DE MEDI AMBIENT.

BERENGUER LLORÉNS, MERCEDES VICEPRESIDENTA 8a, DIPUTADA DE L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL.

GARCÍA FERRER, CONXA DIPUTADA DELEGADA D'ASSESSORAMENT MUNICIPAL, ASISTÈNCIA I DEFENSA EN JUÍ.

GARCÍA SÁNCHEZ, ISABEL DIPUTADA DELEGADA DE JOVENTUT I ESPORTS I IGUALTAT

NOFUENTES LÓPEZ, BARTOLOMÉ DIPUTAT DELEGAT DE CONTRACTACIÓ I CENTRAL DE COMPRES.

RIUS TORRES, FRANCESC XAVIER DIPUTAT DE L'ÀREA DE CULTURA

SEGUÍ GRANERO, PABLO DIPUTAT DE L'ÀREA DE CARRETERES I INFRAESTRUCTURES.

 

Històric:

01 de febrer de 2016

29 de gener de 2016

28 de gener de 2016

26 de gener de 2016

25 de gener de 2016

16 de gener de 2016

15 de gener de 2016

14 de gener de 2016

13 de gener de 2016

12 de gener de 2016

11 de gener de 2016

Agenda 2015

 

2. PERFILS DE LA DIPUTACIÓ EN XARXES SOCIALS

 

foursquare

facebook  youtube  twitter  rss  flickr

 

3. SESSIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Ordre del dia de la sessió extraordinària de la Junta de Govern de 25 de maig de 2017

Calendari de sessions de les comissions informatives, juntes de govern i plens.

Retransmissió televisada de les sessions plenàries de la Diputació per DipuTV:

18/04/2017

28/03/2017

21/02/2017

24/01/2017

29/12/2016

15/11/2016

25/10/2016

27/09/2016

18/07/2016 (extraordinària)

18/07/2016

28/06/2016

17/05/2016

27/04/2016

15/03/2016

26/01/2016

29/12/2015

17/11/2015

20/10/2015

15/09/2015

 

4. LES ACTES DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ

 

5. PLANS I PROGRAMES ANUALS I PLURIANUALS

Programa Provincial de Drogodependència 2016

Pla de Formació Local 2016

Pla Quadriennal de Formació Interna

 

6. LA MEMÒRIA DE GESTIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.

 

7. INFORMES D'AVALUACIÓ DELS SERVICIS

Informe d'avaluació Plans Formació 2015

 

8. FUNCIONAMENT DELS SERVEIS PROVINCIALS

8.1 PERSONAL

a. Relació de Llocs de Treball (RLT), sector no sanitari, aprovat pel Ple de la Diputació de 29 de desembre de 2016. 

b. Plantilla de Personal, sector no sanitari, aprovada pel Ple de la Diputacó de 29 de desembre de 2016.

c. Oferta d'Ocupació Pública de la Diputació, convocatòries de selecció, terminis i grau d'execució

d. Taules retributives del sector sanitariTaules retributives del sector no sanitari

e. Representació sindical

f. Autoritzacions de compatibilitat aprovades per la Junta de Govern:

2016:

Compatibilitats de la Junta de Govern de 16 de febrer de 2016

Compatibilitats de la Junta de Govern de 27 de setembre de 2016

2015:

Compatibilitats de la Junta de Govern de 20 de gener de 2015

Compatibilitats de la Junta de Govern de 17 de febrer de 2015

Compatibilitats de la Junta de Govern de 20 d'octubre de 2015

 

8.2 BENESTAR SOCIAL

Accions de recolzament a col·lectius, com ara ciutadans discapacitats, desocupats, joves, etc. (les ajudes a municipis o les directament realitzades per la Diputació).

 

8.3 COOPERACIÓ MUNICIPAL

a. Resum i contingut de l'assistència prestada per la Diputació als municipis (any 2014). Per a informació addicional, consulteu la Memòria de Gestió de la Diputació de València.

b. Distribució dels càrrecs assignats als serveis fonamentals que duu a terme la Diputació (Cooperació-PPOS, Gestió Tributària, Assistència i Cooperació, Informàtica, ...)

c. Llocs de treball assignats als serveis fonamentals de la Diputació

d. Pla Provincial d'Obres i Serveis.

ConsulteU ací la distribució dels recursos.

e. Catàleg dels serveis en matèria d'Assistència i Cooperació econòmica que poden sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.

f. Catàleg dels serveis en matèria d'Assistència tècnica urbanística que poden sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.

g. Catàleg dels serveis en matèria d'Assistència tècnica informàtica i telemàtica que poden sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província,

A més, ofertes de contractació centralitzada que poden sol·licitar els municipis i altres entitats local de la província.

 

8.4 GESTIÓ TRIBUTÀRIA

a. Catàleg dels serveis en matèria de Gestió Tributària que poden sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.

b. Resums de la gestió tributària realitzada per compte dels municipis.

 

8.5 ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS – DEFENSA EN JUDICI

Catàleg dels serveis en matèria d'Assistència i Cooperació Jurídica que poden sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província. 

 

8.6 CARRETERES

Mapa amb la distribució i els enllaços de les vies provincials i del seu estat de conservació.

 

8.7 CULTURA

 

8.8 MEDI AMBIENT

 

8.9 ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

a. Atenció presencial i telefònica

Servei d'Atenció Presencial al Ciutadà i als Ajuntaments: carrer Serrans, núm. 2 València. Telèfon: 963 882 631.

Servei d'Atenció al Contribuent: plaça Sant Vicent Ferrer, núm. 3. València. Telèfon: 963 000 500.

Registres auxiliars.

b. Llista de procediments que es poden seguir electrònicament.

c. Procediment per a l'exercici del dret d'accés a la informació pels ciutadans.

 

9. CARTES DE SERVEIS

Servei de Personal

Impremta Provincial y BOP

 

10. ACTIVITATS EXTERNALITZADES

En el Servei de Carreteres. Polseu ací.

En el Servei de Contractació i Subministraments. Polseu ací (a 26 d'octubre de 2015)

 

11. COMANDES DE GESTIÓ

Renovació de la comanda a Divalterra de la gestió en matèria de Turisme.  Anunci BOP núm. 92 de 17/05/2017

Comanda a Divalterra de la gestió de les activitats de prevenció i extinció d'incendis forestals. Anunci BOP núm. 75 de 20/04/2017

Comanda a Divalterra de la tramitació dels expedients d'alteracions cadastrals. Anunci B.O.P. núm. 26 de 7 de febrero de 2017

Comanda a Divalterra de l'assistència d'atenció telefónica i telemática tributària. Anunci B.O.P. núm. 26 de 7 de febrero de 2017

Comanda a Imelsa de l’assistència tècnica i tecnològica necessària per a la prestació del servei d’atenció telefònica i telemàtica de primer nivell (atenció tributària) per personal del Servei de Gestió Tributària 2016. Anunci B.O.P núm. 106 de 03/06/2016

Renovació per a 2016 de la comanda a l’empresa pública Imelsa per a la tramitació dels expedients de variacions cadastrals de l’IBI. Anunci B.O.P. núm. 106 de 03/06/2016

En matèria cadastral i en la realització d'altres prestacions complementàries de gestió i recaptació d'ingressos públics. Acord plenari de 17 de desembre de 2013.

 

12. ENQUESTES

Enquesta en matèria de transparència a municipis de la província de València (gener de 2016):

Memòria i valoració de la Diputació de València de l'Enquesta en matèria de Transparència a municipis de la Província de València

Fitxa tècnica, qüestionari i resultats

Bases de dades de l'enquesta

Enquesta de valoració dels serveis i gestió de la Diputació de València (desembre de 2015)

Enquesta sobre l'estat de la gestió documental electrònica als ajuntaments de la província de València (2015)

Carta demanant que es responga l'enquesta

Qüestionari per a l'Ajuntament

 

13. CAMPANYES DE PUBLICITAT

Informació publicitat 2012

Informació publicitat 2013

Informació publicitat 2014

Informació publicitat 2015

Informació publicitat 2016

 

14. PROCEDIMENT DE QUEIXES I SUGGERIMENTS

15. DRETS D'ACCÉS

Imatge tornar enrere