Ací podeu consultar:

 

0. Actualitat: Textos normatius sotmesos a períodes d'informació pública

1. La província de València

2. Funcions de la Diputació de València i normativa d’aplicació

3. Composició política de la corporació provincial

4. Entitats dependents i participades

5. Organització de la Diputació de València

6. Reglaments de la Diputació de València

7. Gestió documental

8. Normativa interna: instruccions i circulars

 

Actualitat: Textos normatius sotmesos a períodes d'informació pública:

 

Anunci sobre exposició al públic de l’aprovació inicial de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València. Anunci en el BOP núm. 65, de 3/4/2017 

Text de l'Ordenança General de Subvencions

 

 

Ací podeu consultar informació sobre la província de València i l'organització de la Diputació de València:

 

1. LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

1.1 Cens de demarcacions i entitats de la província

 

1.2 Indicadors sobre dades i xifres de la província. Font: Institut Nacional d'Estadística:

Piràmides de població: Població resident per data, sexe i edat; població per municipi i gènere; població resident a l’estranger, i població resident per data, sexe, nacionalitat i lloc de naixement

Renda per càpita: Compte de renda de llars

Índex de desocupació:

Població activa per sexe i província

Població. Taxes d’activitat i desocupació 3T 2014 i 2T 2015

Percentatges de superficíe forestal: Distribució de superfície forestal per ús, província i usos. Font: Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Percentatge de superfície d’explotació agrària i ramadera: Nombre, superfície total i superfície agrícola utilitzada de les explotacions, distribució general de la superfície, producció i distribució ecològica.

Recursos socials oferits a la província: Consulteu este mapa interactiu. Font: Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Xifres de turisme provincial: Establiments oberts estimats per província, categoria i mes; grau d’ocupació per places per províncies, categoria i mesos; personal ocupat per províncies, categoria, tipus de contractació i mes; pernoctacions per província, país de residència i mes, i distribució percentual de les pernoctacions per províncies i comunitat autònomes.

Despesa mitjana per ciutadà:

Índexs provincials de preus al consum, general i de grups COICOP

Hipoteques constituïdes sobre finques rústiques i urbanes

Empreses: Empreses per província i condició jurídica; empreses concursades per activitat econòmica principal; empreses concursades per tram d’assalariats; empreses concursades per tram de volum de negoci, i empreses concursades per tram d’antiguitat

 

1.3 Memòria de gestió corresponent a l'any 2014 sobre les diferents zones i demarcacions (comarques) de la província:

Assistència tècnica, per comarques

Carreteres, per comarques

Defensa en juí, per comarques

Formació, per comarques

Instruments musicals, per comarques

Teleassistència, per comarques

A continuació oferim enllaços a entitats que poden ser del vostre interés per contindre informacions i estudis sobre diverses zones de la província:

Centre d'Estudis del Camp de Morvedre

Centro de Estudios La Serranía

Centre d'Estudis de l'Horta Nord

Institut d'Estudis Comarcals de l'Horta Sud

Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida

 

2. FUNCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I NORMATIVA D'APLICACIÓ

 

2.1 Funcions de la Diputació de València i de cadascuna de les seues àrees

2.2 Normativa d'aplicació: la Diputació de València es regeix per la legislació sobre entitats locals que emana de l'Estat i de la Generalitat Valenciana:

Accediu al Codi de Règim Local editat pel Boletín Oficial del Estado

Accediu a la legislació sobre Administració Local emanada de la Generalitat Valenciana

 

 

3. COMPOSICIÓ POLÍTICA DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL

 

3.1 LLista de diputats electes per partits judicials, corporació 2015-2019

3.2 Punxeu ací  per a conéixer les dades biogràfiques i l'adscripció política del president i dels diputats i diputades, les adreces de correu electrònic i les webs dels grups polítics.

3.3 Informació sobre els càrrecs electes i els assessors dels grups polítics de la Diputació:

a. Règim de dedicació de cada un dels càrrecs electes i les retribucions màximes que perceben:

Règim de dedicació dels diputats i les diputades.

Modificacions al règim de dedicació.

Règim retributiu i indemnitzacions dels diputats i les diputades

b. Activitats, béns i drets patrimonials dels diputats i les diputades de la Corporació Provincial

Declaracions presentades com a conseqüència de la renovació de la corporació després de les eleccions del 24 de maig de 2015

Declaracions presentades amb ocasió del cessament per finalització del mandat corporatiu el 2015

c. El nombre d' assessors de cada Grup Polític i de la Presidència de la Diputació i les retribucions a rebre per cada un d'ells

Últims nomenaments publicats:

Vicente José Hernandis Costa

Javier del Cotillo Contri

María Amparo García Vilaplana

Vicente Ramón García Mont i Eduardo Ovejero Adelantado

Últimes baixes publicades:

Mariana Laura Ureña Torres

Eduardo Ovejero Adelantado

d. Responsables de la Diputació en entitats que en depenen:

Patronat de Turisme. Estatuts

President: Sr. Jorge Rodríguez Gramage

Vicepresidenta: Sra. Pilar Moncho Matoses, d'acord amb el Decret núm. 243/2015, del President del Patronat de Turisme

Retribucions: el president i la vicepresidenta no cobren retribucions pel càrrec ni dietes per assistència als òrgans de govern del Patronat.

Gerent: Sr. Pau Pérez Ledo, d'acord amb l'acord del Consell Rector del Patronat de data de 15 de desembre de 2015

Consorci Provincial de Bombers de la Província de València.

Presidència: correspon al Sr. Josep V. Bort, d'acord amb el Decret del President 690 de 24 de juliol de 2015

Retribucions i dietes

DIVALTERRA, SA

President: Sr. Jorge Rodríguez Gramage

Vicepresidenta: Sra. Maria Josep Amigó Laguarda

Gerent: Sra. Agustina Brines Sirerol. Accediu ací al seu nomenament, titulació i retribucions.

Director dels Serveis Jurídics i Transparència: Sr. José Luis Vera Llorens. Accediu ací al seu nomenament i retribucions.

 

 

4. ENTITATS DEPENDENTS I PARTICIPADES

Edicte sobre classificació de les entitats dependents.

Enllaç a:

a) Oficina Virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals (Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques/Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques/Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local): Punxeu ací per a accedir a les  dades estadístiques corresponents a la Diputació de València

b) Direcció General d'Administració Local de la Generalitat Valenciana

c) Plataforma de Rendició de Comptes

d) Representants de la Corporació en entitats i organismes:

El 29 de desembre de 2015

El 20 d'octubre de 2015

El 2 de desembre de 2014

 

5. ORGANITZACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

5.1 L'equip de govern

Relació d'òrgans col·legiats de la Diputació i la seua composició, com també remuneració í dietes per assistència:

Decret del president de constitució de la Junta de Govern i nomenament de vicepresidents

Acord plenari sobre comissions informatives

Membres de les comissions informatives

Remuneració i dietes per assistència als òrgans col·legiats

Acord plenari de delegacions del Ple en la Junta de Govern i en el president

Decret del president de delegacions en la Junta de Govern

Decret de delegacions del president en els diputats de l'equip de govern

Decret de modificació de les delegacions de la Presidència en els Diputats

Decret del President núm. 2850/2017, de 7 de abril, de delegació de funcions del President en els Diputats

 

 

5.2 Organització de la Diputació

a. Organigrama

b. Àrees en què s'organitza la Diputació: Acord del Ple de 17 de juliol de 2015, modificat per acord del Ple de 16 de febrer de 2016 (punt 13)

c. Responsables assignats als serveis principals de la Diputació

d. Distribució dels càrrecs i llocs de treball dels serveis de la Diputació

e. Secretaris delegats de les comissions informatives permanents

f. Mesa de Contractació

g. Relació d'immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a la Diputació (octubre de 2015)

h. Inventari de Béns i Drets de la Diputació

i. Vehicles oficials adscrits a la Diputació

j. Despeses de viatges i desplaçaments

k. Obsequis rebuts i informats pels grups polítics de la Diputació 

 

5.3 Grups polítics

a. Acord plenari de constitució del grups polítics provincials de la corporació 2015-2019

b. Grups polítics de la Diputació

Grup Popular

Grup Socialista

Grup Coalició Compromís

Grup Ciudadanos

Grup Esquerra Unida

Grup València en Comú

c. Espais web dels grups polítics on es donen a conéixer les seues activitats i propostes:

Grup Popular: www.ppval.org

Grup Socialista: www.pspvpsoe.net

Grup Coalició Compromís: http://dipval.compromis.net/

Grup Ciudadanos: www.ciudadanos-cs.org

Grup Esquerra Unida: www.eupv.org

Grup València en Comú: www.valenciaencomu.org

d. Assignació econòmica als grups polítics:

6.010,12 €, a cada un dels Grup Polítics que integren la corporació, amb independència del nombre dels seus membres.

A més, 3.005,06 € per cada un dels diputats que l’integren

(segons anunci B.O.P. núm. 147 de 03/08/2015)

e. Dació de comptes de la comptabilitat específica de la dotació dels grups polítics:

2015

2014

2013

 

6. REGLAMENTS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Valencia (anuncio B.O.P. núm. 101 de 29/05/2017)

Ordenanza general de gestió, recaudació e inspecció dels ingresos de dret públic de la Diputació de València (anunci BOP núm. 180 de 16 de setembre de 2016)

Estatuts del Patronat Provincial de Turisme

Reglament de Desplegament de l'Administració Electrònica a la Diputació Provincial de Valencia

Reglament de Política de Seguretat i de la Protecció de Dades de Caràcter Personal d'aquesta Diputació

Reglament de Política de Gestió de Documents Electrònics

Cessió d'espais de l'Àrea de Cultura. Ordenança reguladora del preu públic per cessió i ús de la logística de les instal·lacions i els edificis provincials, o de competència provincial per a l'explotació (anunci BOP núm. 111, de 12 de maig de 2011)

Normes reguladores per a la concessió de subvencions destinades al programa de paratges naturals municipals (anunci BOP núm. 133, de 14 de juliol de 2015)

Normes per a la concessió de subvencions destinades a la recuperació ambiental d'espais degradats (anunci BOP núm. 26, de 31 de gener de 2013)

Acord plenari sobre deixar sense efecte les normes per a la concessió de subvencions adscrites a la recuperació ambiental d’espais degradats (anunci BOP núm. 74 de 19/04/2017)

Normes per a la concessió de subvencions destinades a evitar o corregir riscos geològics (aprovat pel Ple de la Corporació el 23 de juliol de 1996)

Reglament d'Assessorament Municipal (publicat en el BOP núm. 287, de 2 de desembre de 2000)

Reglament pel qual es regula l'assistència en funcions públiques necessàries als ens locals de la província de València ( (BOP núm. 294, d'11 de desembre de 1997)

 

Ordenances fiscals de la Diputació de València. Punxeu ací per a consultar-les.

Ordenanza fiscal reguladora de la taxa de la gestió tributària prestada als ajuntaments i altres ens públics

 

7. GESTIÓ DOCUMENTAL

 

7.1 Política de gestió de documents electrònics

La política de gestió de documents electrònics i les regles d'administració i conservació dels documents i arxius de la Diputació es troba continguda en el Reglament de Política de Gestió de Documents Electrònics (BOP núm. 297, de 15 de desembre de 2014).

 

7.2 Procediment per a la eliminació de documents

El Reglament de Política de Gestió de Documents Electrònics (publicat en el BOP núm. 297, de 15 de desembre de 2014) estableix en els articles 12 i 13 el procés i les regles per a la destrucció de documents administratius en suport paper o electrònic. 
 
Aquest procés s'encomana a un òrgan tècnic col·legiat de la Diputació, denominat Comissió de Valoració Documental, que elabora les propostes corresponents que, en compliment dels articles 76.1 i 84 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià; i de l'article 11 de la Llei 3/2005, de 15 de juny, d'Arxius; i del Decret del Consell de la Generalitat 189/2005, de 2 de desembre, s'eleven per al seu ulterior dictamen a la Junta Qualificadora de Documents Administratius, les resolucions de la qual són publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana per a coneixement públic i obertura de termini per a presentar recurs.
 

8. NORMATIVA INTERNA - INSTRUCCIONS I CIRCULARS

 

Instrucció sobre utilització de vehicles oficials de la Diputació de València, aprovada por la Corporació en sessió de 24/04/2012

Instruccció de Secretaria General número 01/08, de 30 d'abril del 2008, sobre Contractació

Instruccció de Secretaria General número 02/2007, de 10 de juliol del 2007, per a la confecció de la memòria de la gestió corporativa prevista en l'art. 149 del ROF

Instrucció conjunta de Secretaria i Intervenció 1/2007, de 3 de juliol del 2007, sobre tramitació de decrets i propostes d'acord que comporten l'autorització de despeses a càrrec del capítol 11, o l'aprovació de factures

Instrucció de Secretaria núm. 22, de 21 de febrer del 2006, sobre estructura i tramitació de les propostes de resolució i d'acords, manual d'estil en la redacció de les actes i l'ús del valencià en els procediments

Instruccción de Secretaria núm. 21, de 28 de desembre del 2005, de delegació de funcions en la Vicesecretaria General i en l'Oficialia Major

Instruccción de Secretaria núm. 20, de 23 de maig del 2005, sobre incorporació de clàusules de contingut social als Plecs de Condicions de la Contractació

Circular Informativa núm. 1/2004, de 19 de gener del 2004, sobre la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local

Circular de Secretaria núm. 1/2003, de 12 de maig del 2003, de normativa i procediments de treball en relació amb el tractament de dades de caràcter personal en l'àmbit intern de la corporació

Instrucció de Secretaria General, de 3 d'abril del 2003, sobre instal·lació de màquines expenedores

Instrucció de Secretaria General núm. 18, de 22 d'octubre del 2002, sobre la devolució de la garantia definitiva en els contractes

Instrucció de Secretaria General núm. 17, de 8 de maig del 2002, sobre els plecs de prescripcions tècniques i informes remetre a la Secció de Contractació i Subministraments

Instrucció de Secretaria General núm. 16, de 20 de febrer del 2002, novetats del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques en relació amb els expedients de contractació tramitats a partir de la seua entrada en vigor

Instrucció de Secretaria General núm. 15, de 31 d'octubre del 2001, sobre venciment i pròrroga dels contractes administratius

Instrucció de Secretaria General i Intervenció, núm. 14, de 19 de juny del 2001, d'implantació del nou sistema d'informació per a la gestió patrimonial

Instrucció de Secretaria General núm. 13, de 4 de juny del 2001, de delegació de funcions en la Vicesecretaria General

Instrucció de Secretaria General núm. 12, de 19 de juny del 2000, sobre circuits per a la tramitació dels convenis institucionals

Instrucció de Secretaria General núm. 11, de 14 d'octubre de 1999, de prestació de garanties en matèria de contractació

Instrucció de Secretaria General núm. 10, de 14 de setembre de 1999, de delegació de funcions en els lletrats de l'Assessoria Jurídica

Circular de Secretaria General i Intervenció núm. 9, de 30 de juny de 1999, sobre el contingut d'actes de recepció, als efectes de l'Inventari de Béns de la Diputació i la seua connexió amb la comptabilitat patrimonial

Instrucció de Secretaria General, de 7 de maig de 1999, sobre emissió de la comunicació als interessats, prevista en l'art. 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i procediment administratiu comú

Circular de la Secretaria General, de 15 d'abril de 1999, d'inventari de béns de la corporació

Instrucció de Secretaria General núm. 6, de 13 d'abril de 1999, sobre mitjans d'impugnació

Instrucció de Secretaria General núm. 5, de 8 d'abril de 1999, de delegació en els lletrats de l'Assessoria Jurídica

Instrucció de Secretaria General núm. 4, de 25 de març de 1999, sobre tramitació dels contractes menors

Instrucció de Secretaria General núm. 3, de 14 de desembre de 1998, sobre redacció dels recursos procedents

Instrucció de Secretaria General núm. 2, de 9 de novembre de 1998, sobre registre d'entrada i eixida de documents

Imatge tornar enrere