Assessorament i Assistència a Municipis

Assessorament i Assistència a Municipis

Asesoramiento y Asistencia de Municipios

Diputada delegada: Sra. Maria Amparo Orts Albiach. Vegeu-ne més

 

SERVEI D'ASSESSORAMENT I ASSISTÈNCIA


La funció del Servei d'Assessorament Municipal de la Diputació de València és prestar un servici d'assistència jurídica, comptable, econòmica i tècnica als municipis de la província, especialment als de menys capacitat econòmica i de gestió, que tindran preferència en l'atenció de les peticions formulades.

Els servicis d'assessorament municipal que es presten són els següents:

 • Secció d'Assistència Jurídica:
  • Informes jurídics
  • Consultes jurídiques telefòniques
  • Expedients administratius
 • Secció d'Assistència Comptable:
  • Comptabilitat pública d'ajuntaments eximits
  • Comptabilitat pública d'ajuntaments que no tinguen secretari o interventor
  • Consultes telefòniques sobre comptabilitat
 • Secció de Funcions Públiques Necessàries:
  • Prestar servicis de secretaria i intervenció en els municipis eximits
  • Resolució de consultes sobre temes de legalitat o comptabilitat
  • Elaboració d'informes sobre temes municipals o supramunicipals
 • Secció de Gestió de Recursos Humans:
  • Elaboració i actualització de catàlegs i relacions de llocs de treball
 • Secció d’ Organització i Recursos Tècnics:
  • Implantació de sistemes de gestió de la qualitat (ISO 9001, cartes de servicis...)
  • Implantació de models d'excel·lència (EFQM, CAF, EVAM...)
  • Millora contínua i modernització (creació d'unitats d'atenció ciutadana, implantació de l'expedient electrònic, auditories...)

- Convocatòries de subvencions per a atendre les necessitats dels municipis de població inferior a 5.000 habitants, mancomunitatats, entitats locals menors i agrupacions de municipis
- Creació de tribunals de selecció per a municipis xicotets

- Altres matèries d'interés municipal
 

Persones Consulteu ací la relació del personal d'Assessorament Municipal
Organigrama Consulteu  ací  l'organigrama d'Assessorament Municipal
Responsable Consulteu ací les dades del responsable del servei


SERVEI DE DEFENSA EN JUÍ

Funcions:
1. Quines entitats locals poden sol·licitar el servici?

Els municipis, els ens locals d'àmbit territorial inferior al municipi i les mancomunitats amb un cens de població inferior a 10.000 habitants.

 

2. Per a quin tipus de procés judicial?

Per a qualsevol procés judicial davant de l'orde jurisdiccional contenciós administratiu, civil o social en què l'entitat local tinga interés, sense perjuí de la posició processal que mantinga en el pleit (demandant, demandada, codemandada, recurrent, apel·lant, etc.).

 

3. Altres servicis:

Gestió del conveni amb el Col·legi d'Advocats en matèria de desnonaments i mediació 

 

Persones Consulteu ací la relació del personal de Defensa en Juí
Organigrama Consulteu ací  l'organigrama de Defensa en Juí
Responsable Consulteu ací les dades del responsable de Defensa en Juí


SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA

Funcions:

Assistència ténica per a la redacció de projectes d'arquitectura i enginyeria municipal

Assistència tècnica per a la redacció de plans d'urbanisme: plans generals, plans parcials, etc.

Assistència tècnica per a la redacció de plans d'emergència en espectacles pirotècnics

Informes tècnics dels projectes en el pla provincial d'obres i servicis

 

Persones Consulteu ací lal relació del personal d'Assistència Tècnica
Organigrama Consulteu ací l'organigrama d'Assistència Tècnica
Responsable Consulteu ací les dades del responsable del servei

 

SERVEI DE CAMINS I OBRES VIÀRIES

 • Estudis de mobilitat urbana
 • Estudis per a pacificar el trànsit
 • Millores en general de la mobilitat

 

Persones Consulteu ací la relació del personal de Camins i Obres Viàries
Organigrama Consulteu ací l'organigrama de Camins i Obres Viàries
Responsable Consulteu ací les dades del responsable del servei

 

 DOCUMENTACIÓ

Imatge tornar enrere