Butlletí Oficial

Butlletí Oficial

¿Què és el Butlletí Oficial?

El Butlletí Oficial de la Província és un servei públic de la Diputació de València, regulat  per la Llei Reguladora dels Butlletins Oficials Provincials i l’ordenança fiscal reguladora del Butlletí Oficial de la Província de València i la seua taxa. És una competència pròpia de la Diputació de València, que en gestiona directament l’administració, l’edició i la publicació.

¿Quins anuncis publica? ¿Qui pot publicar?

  • Les disposicions de caràcter general i les ordenances, més la resta d’actes de caràcter normatiu de les administracions públiques, la publicació dels quals estiga exigida per una disposició legal o reglamentària.
  • Els anuncis i edictes que es refereixen a notificacions, exposicions al públic o a qualsevol altre contingut de les administracions públiques i de l’Administració de Justícia d’àmbit territorial provincial, quan la inserció la impose una disposició legal o reglamentària, o quan es tracte d’edictes i anuncis de l’Administració de Justícia la inserció dels quals estiga ordenada d’ofici.
  • Els anuncis i edictes referits en l’apartat immediat anterior quan la inserció no estiga prevista en cap norma legal o reglamentària, però la sol·liciten facultativament les administracions públiques interessades.
  • Els anuncis i edictes de l’Administració de Justícia instats per particulars.
  • Els anuncis de particulars, persones físiques o jurídiques, instats directament, sempre que continguen un interés informatiu per a tercers o per a persones que formen part d’ens col·lectius particulars anunciants, es publicaran sota la responsabilitat exclusiva dels sol·licitants de la inserció. La Diputació podrà denegar motivadament la inserció quan no s’aprecie l’interés informatiu indicat.

¿En quin format es publica el BOP?

El BOP s’edita en format electrònic i es presenta en la seua pàgina web: bop.dival.es. Aquest és l’oficial i autèntic, i està disponible per a l’accés lliure i gratuït per als usuaris.

¿Quant val publicar un anunci? ¿Quant es tarda en editar-lo i publicar-lo?

Els terminis i les taxes estan regulats per l’ordenança fiscal del BOP. Es pot consultar més informació sobre terminis i tarifes.

 


 

Imatge tornar enrere