Normativa BOP

Normativa reguladora del BOP

Els butlletins oficials de la província es creen per la Reial Ordre de 20 d’abril de 1833, en la qual s’estableix en cada capital de província un diari o butlletí periòdic, en el qual s’inseririen totes les ordres, disposicions i prevencions que hagueren de fer-se a les justícies i els ajuntaments dels pobles per qualsevol autoritat.
 
A partir del 1871, la gestió material del servei d’edició dels butlletins oficials de la província passa a ser responsabilitat de les diputacions provincials les quals, així mateix, assumien el cost de l’edició, la qual va passar a considerar-se una obligació d’aquestes entitats.
 
La Llei 25/1998 indicava que «les Diputacions Provincials seguiran editant i publicant el Butlletí Oficial de la Província i, a aquest efecte podran establir i exigir taxes i preus per la inserció d’anuncis i edictes, i per a la subscripció i la venda d’exemplars».
 
Finalment és la Llei 5/2002, de 4 d’abril, reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies la que acaba de dotar els butlletins oficials de la província d’un marc jurídic complet i d’acord amb la configuració actual de la província en la Constitució Espanyola de 1978 i en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
 
Així, es configura expressament el Butlletí Oficial de la Província com un servei públic d’àmbit provincial, competència de les diputacions provincials, a les quals en correspon l’edició i la gestió.
 
La publicació dels textos estarà subjecta a la corresponent ordenança reguladora del servei, aprovada per la Diputació Provincial, d’acord amb l’article 122 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
 
La nova Ordenança fiscal reguladora del Butlletí Oficial de la Província de València  i la seua taxa de 30 de novembre de 2018, aprovada pel Ple de la Diputació en sessió ordinària celebrada el 25-9-2018, sent aplicable a partir de l'1 de gener de 2019.
Imatge tornar enrere