Descripció d'Intervenció

Enquadrada en l'Àrea d'Economia i Hisenda de la Diputació, és l'òrgan de control intern de la gestió economicofinancera provincial i el centre directiu i gestor de la comptabilitat pública.