Protecció de dades

El Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, juntament amb la llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals han configurat el marc normatiu sobre el qual s'assentisca actualment el desenvolupament del dret fonamental del *art 18.4 de la Constitució Espanyola sobre la protecció de les dades personals de les persones físiques.

La nova normativa que modifica notablement els deures en aquesta matèria, introdueix la figura del Delegat de Protecció de dades amb funcions d'assessorament i supervisió en la correcta aplicació del contingut del dret a la protecció de les dades personals.

En aquest context,  el Departament de Protecció de Dades de Dades i Seguretat de la Informació té com a comesa el donar suport necessari al Delegat de Protecció de Dades perquè puga desplegar amb la major eficàcia possible les funcions que li són reconegudes legalment.

Imatge tornar enrere